Noutăți financiar fiscale adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 48 /2020

 

 de Bogdan Ilie și Dragoș Burlacu 

 

În M.O. al României nr. 319 din 16.04.2020 a fost publicată O.G. nr. 48 prin care s-au adus o serie de modificări și completări financiar fiscale asupra unor acte normative de largă aplicabilitate dintre care amintim următoarele:

 

 1. Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 2. Modificări aduse Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
 3. Modificări aduse O.U.G. nr. 30/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
 4. Completări ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
 5. Modificări ale legislației ce reglementează activitățile de jocuri de noroc
 6. Modificări aduse Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
 7. Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
 8. Modificări aduse Legii contabilității nr. 82/1991

 

 

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

 • introducerea posibilității microîntreprinderilor de a acorda sponsorizări în temeiul Legii nr. 32/1994 către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice locale cu posibilitatea deducerii acestor sume din impozitul pe venitul microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile respective;
 • introducerea unei noi categorii de venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe venit și pentru care nu se percep contribuții de asigurări sociale respectiv, avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii;
 • modificarea modului de valorificare aproduselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită prin introducerea posibilității valorificării de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesă În acest caz, livrarea se va face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele;
 • eliminarea posibilității de a beneficia de facilități fiscale, începând cu luna Aprilie 2020 și pana la încetarea stării de urgență, în sensul scutirii de la plata impozitului pe venit cât și a reducerii și scutirii unor contribuții sociale pentru categoriile de venituri din salarii și asimilate salariilor incluse în categoria celor scutite, pentru indemnizațiile plătite din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat în temeiul O.UG. nr. 30/2020 respectiv al Legii nr. 19/2020.

[SUS]

 

Modificări aduse Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public

 • se introduce posibilitatea rechiziționării produselor energetice, a alcoolului etilic și băuturilor alcoolice respectiv a oricăror altor bunuri stabilite cu luarea în considerare a prevederilor O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

[SUS]

 

Modificări aduse O.U.G. nr. 30/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

 

 • amânarea plătii TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, ce au obținut certificat de amânare de la plată și care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență;
 • amânarea plății TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, ce au obținut certificat de amânare de la plată și dețin autorizație de utilizator final valabilă la data importului și care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

[SUS]

 

Completări ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

 

 • introducerea termenului de comision de administrareca fiind aceea sumă cuvenităN.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului.

[SUS]

 

Modificări ale legislației ce reglementează activitățile de jocuri de noroc

 

 • posibilitatea operatorilor de jocuri de noroc prevăzuți de O.U.G. nr. 77/2009 de a formula cererea pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență;
 • suspendarea, pe perioada decretată a stării de urgență a obligațiilor de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009;
  • neaplicarea sancțiunilor pentru neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidența suspendării se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate;

 

Pe durata stării de urgență operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidența art. VIII, alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Totodată, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 se suspendă conform art. VII, alin (4). De asemenea pentru activitățile prevăzute la art. VIII, alin. (3) nu se aplică sancțiunile prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidența prevederilor art. VIII, alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.

[SUS]

 

Modificări aduse Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

 

 • se introduce scutirea de la plata impozitului specific pentru perioada în care contribuabilii obligați la plata acestuia, întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate;
 • pentru a putea beneficia de aceasta scutire contribuabilii trebuie să îndeplinească doua condiții respectiv: întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerț

[SUS]

 

Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 

 • prin derogare de la prevederile privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, taxa solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale;
 • prevederile se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
 • aceste prevederi nu se aplica:
  • deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;
  • deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală3.609/2016, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
   1. contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
   2. organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
   3. pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale.
  • deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
   1. contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
   2. organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
   3. pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
   4. contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
   5. soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.
 • pentru sumele rambursate în conformitate cu reglementările de mai sus inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc;
 • condițiile de menținere a eșalonărilor la plată se suspendă până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență;
 • condițiile de menținere a eșalonărilor la plată se consideră îndeplinite pentru obligațiile ale căror termene s-au împlinit până la expirarea termenului mai sus menționat, dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea acestui termen;
 • în această situație contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la încetarea termenuluide 30 de zile de la încetarea stării de urgenta;
 • pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pana la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgența nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități;
 • în cazul plății cu întârziere organul fiscal competent are obligația din oficiu de a reface graficul de eșalonare cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate, noul grafic urmând a fi comunicat debitorului;
 • se suspendă sau nu vor începe să curgă măsurile de executare silită prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
 • până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență se suspendă sau nu încep să curgă termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale.

[SUS]

 

Modificări aduse Legii contabilității nr. 82/1991

 

 • termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 se proroga până la data de 31 Iulie 2020 inclusiv.

[SUS]