Actualizări referitoare la Șomajul tehnic

de Bogdan Ilie și Lavinia Capus

 

Încă de la inițiere, șomajul tehnic reglementat de Ordonanța de urgență nr. 30/2020 a suferit o serie de modificări menite să asigure o implementare eficientă a acestei măsuri în rândul unei categorii cât mai existinse de beneficiari.


Printr-un act normativ adoptat recent, respectiv Ordonanța nr. 53/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 325 din 21 aprilie 2020, au fost aduse noi modificări atât Ordonanței de urgență nr. 30/2020, cât și Ordonanței de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 30/2020.


Actul normativ stabilește că avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 vor beneficia pe perioada stării de urgență de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.


Indemnizaţia va fi plătită de stat în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, ce trebuie transmisă la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.


Indemnizația brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii (cas și cass), în cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Obligațiile fiscale aferente indemnizației se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la data de 25 mai (termen prorogat conform Ordonanței nr. 6/2020), pentru veniturile realizate în anul 2020.


În cazul persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și în cazul persoanelor care au încheiate contracte de activitate sportivă, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia rută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale de muncă trebuie să depună, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care va atașa lista cu persoanele beneficiare. Plata indemnizaţiei se realizează către cooperaţie, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenţii individuale de muncă.


În ceea ce privește termenul pentru depunerea documentelor necesare în vederea solicitării indemnizației aferente lunii Martie, Ordonanța de urgență nr. 53/2020 stabilește că acesta se va prelungi cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, în cazul celorlalte categorii de profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Amintim că, potrivit art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2020, documentele pentru solicitarea indemnizației trebuie depuse până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.


În cazul avocaților, precum și în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente lunii martie este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 53/2020. Rezultă că documentele pot fi depuse până pe data de 5 mai, inclusiv.


Pentru acordarea indemnizaţiilor aferente lunii Aprilie şi lunilor următoare din perioada stării de urgenţă termenul de depunere a solicitărilor este până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.


Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, fiscale, financiare şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituţii fără alte formalităţi din partea beneficiarilor acestor drepturi.


Indemnizația acordată de stat nu este supusă executării silite prin poprire pe durata acordării, precum și pe o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.


În cazul persoanelor care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se va prelungi până la încetarea stării de urgenţă decretate.


Nu în ultimul rând, Ordonanța de urgență nr. 53/2020 stabilește în mod clar faptul că din rândul beneficiarilor indemnizației acordate de stat nu fac parte societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici grupurile de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


În schimb, indemnizația poate fi acordată persoanelor care beneficiază de un drept de pensie şi persoanelor încadrate în grad de handicap.